Press Enter to Search

ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever,
van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever
en STREAMERS (hieronder genoemd als ‘opdrachtnemer’) gesloten overeenkomsten.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een
onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW.
Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd.
Als de opdrachtgever dit nalaat, maar er wel mee instemt dat de opdrachtnemer begint met het
uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer
wenst te verstrekken of reeds heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer hiervan op de hoogte
te stellen.

2 De uitvoering van de overeenkomst
2.1 De opdrachtnemer zal de opdracht zo zorgvuldig en onafhankelijk mogelijk uitvoeren, de belangen
van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en streven naar een voor de opdrachtgever
bruikbaar resultaat. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang
van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en
juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, onder andere door het tijdig (laten) aanleveren
van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een
indicatieve
strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt.
2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen
en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen,
niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen
elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen of proeven van het ontwerp te controleren en
goed te keuren.
Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan
productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer
zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding van de
opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden
3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden,
in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt.
Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de
opdrachtgever, als gemachtigde optreden.
3.2 Als de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden
opstelt, zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben.
3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor
eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt om deze door te geven aan de
opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met
betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook
gelden jegens de opdrachtgever.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele
eigendom – waaronder het octrooirecht en het auteursrecht – toe aan de opdrachtnemer.
Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend
de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten,
waaronder octrooirechten, merkrechten of auteursrechten van derden niet tot de opdracht.
Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen
voor de opdrachtgever.
4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer gerechtigd om haar naam op of bij het
werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder
voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar
te maken of te verveelvoudigen.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot
stand gebrachte materialen en bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de
opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens
elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 Gebruik en licentie
5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit
betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht
overeengekomen bestemming.
Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt
tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht
vaststaande voornemens bestonden.
5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het
ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.
5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken
en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:
a] vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst niet nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in
het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
b] indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan
in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.
5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om
het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

6 Honorarium en bijkomende kosten
6.1 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd.
6.2 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden,
die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave
van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer
te kiezen accountant te laten controleren.
Indien de uikomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt
van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor
rekening van de opdrachtgever.

7 Betaling
deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever
in verzuim en kan de opdrachtnemer rente eisen gelijk aan de wettelijke rente.
Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,
gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten
minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst
8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt zonder toerekenbare tekortkoming van de
opdrachtnemer, dient hij naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met
betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Deze schadevergoeding zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van
de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel
van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou
zijn.
8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het honorarium
voor de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere
partij.
In geval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte
gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,
tenzij de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van
soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd
door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste een
maand.

9 Garanties en vrijwaringen
9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat,
indien er auteursrecht op het ontwerp rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en
als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde
personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van
het resultaat van de opdracht.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering
van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid
10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
a] fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b] misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of
niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c] fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d] gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers.
e] fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever,
overeenkomstig
het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven.
f] fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot
stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft
gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
geweest.
10.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor aan hem toerekenbare,
directe schade. Hieronder wordt verstaan:
a] redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b] de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan
de
overeenkomst te laten beantwoorden;
c] redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze
algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde
schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de
bedrijfsleiding van de opdrachtnemer – ondergeschikten derhalve uitgezonderd –, is de aansprakelijkheid
van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de
opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde
gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte
kosten voor
inschakeling van derden,
met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt
tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is
voltooid.
10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte
materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit
nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van
deze kopieën niet was opgetreden.

11 Onderhoud van de website en onderhoudscontracten
11.1Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen
data van de opdrachtgever op bestaande pagina’s van de website. Het verzamelen, ordenen en
verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op
bestaande pagina’s van de website indien toepasselijk.
12.2Het toevoegen van nieuwe teksten op bestaande pagina’s. Wijzigingen aan de teksten worden
éénmalig uitgevoerd mits binnen 1 week aangeleverd, gerekend vanaf de eerste presentatie. In alle
andere gevallen worden de kosten op uurbasis aan de klant doorberekend.
Overgebleven uren gaan mee naar de volgende maand. Overgebleven uren gaan niet mee naar het
volgende jaar. Geen restitutie van de overgebleven uren.
Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief.
Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf,
binnen 14 dagen na ondertekening van het contract worden voldaan.
De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

12 Verplichtingen van de opdrachtgever
12.1De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
STREAMERS mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit,
tenzij anders afgesproken.

13 Uitvoering van de overeenkomst
13.1 Streamers zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren,
in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon zal Streamers steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere
personen met dezelfde kwalificaties.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Streamers aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Streamers worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Streamers zijn
verstrekt, heeft Streamers het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
Streamers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Streamers kenbaar behoorde te zijn.
Streamers zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering
anders overeengekomen. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte
zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het
verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Streamers het recht een
opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van
evenementen te kunnen aantonen dat Streamers hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende
offerte te hoeven overleggen.
Indien door Streamers of door Streamers ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.
Opdrachtgever vrijwaart Streamers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

14 Wijzigingen en meerwerk
14.1Indien Streamers op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden
of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en
producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Streamers
worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Streamers. Streamers is echter niet verplicht aan
een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
14.2Voorzover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens
zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten,
zal Streamers opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van
die extra werkzaamheden of prestaties.
14.3Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet
mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de
opdracht of bij wijzigingen in voor Streamers van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

15 Duur en beëindiging
Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3
maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd.
Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend
verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment
schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
Dot Net Design kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever
zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Dot Net Design gesloten
overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
Dot Net Design heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens
Dot Net Design niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Dot Net Design
zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet
van Dot Net Design kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen
blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

16 Levering en levertijd
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor rekening en
risico van opdrachtgever, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht geschieden.
Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt
om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding
aanspraak te maken.

17 Copyright Website
Alle aan Streamers verstrekte goederen worden aan Opdrachtgever terug gegeven als deze dat wenst
Alle door Streamers ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Streamers voor eigen
promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met
de Opdrachtgever.

18 Aansprakelijkheid en vrijwaring
Streamers en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel
daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld
voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook
geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde
produkten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
De aansprakelijkheid van Streamers zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in
rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

19 Overmacht
In geval van overmacht is Streamers Design gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen,
zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht
zullen zijn. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan
ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate
belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
Streamers Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider,
domeinnaamregistrant of anderen waarop streamers geen invloed kan uitoefenen.

20 Overige bepalingen
20.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst aan derden over te dragen,
anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
20.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere
partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht
worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere
partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
20.3 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.
De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de
bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet
bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.
Ondertekening voor akkoord opdrachtgever: Ondertekening voor akkoord opdrachtnemer

t Twitter f Facebook g Google+